Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce

Twardorzeczka ul. Widokowa 204, 34-324 Lipowa

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Twardorzeczce.

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Twardorzeczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Twardorzeczce.

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.09.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Żarkowska, e-mail: gm-twardorzeczka@oswiata.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (033) 8671252. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna.

 

Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego znajduje się przy ulicy Widokowej numer 204 w Twardorzeczce.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu głównym Szkoły. Na parkingu nie ma  wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku.

W budynku znajduje się 6 oznakowanych wejść. Dwa wejścia przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.  Pierwsze wejście od strony ul. Widokowej, drugie od strony stołówki szkolnej, przy palcu zabaw.

Budynek posiada 3 kondygnacje.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole znajduje się winda oraz 2 najazdy schodowe, co umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych po całej szkole.

Informacje

Liczba wyświetleń: 37
Utworzono dnia: 04.02.2021

Historia publikacji

  • 04.02.2021 11:24, Administrator
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności